Regjistrimi/Registration

Dibran Registration in the USA

Regjistrimi i Dibranëve në SHBA

Head of Family / Kryefamiljari

Dibran Registration in the USA - Regjistrimi i Dibranëve në SHBA
Sending

*The Dibra Community Organization (DCO) is a national, non-religious and non-political organization founded in 1996 in New York, USA. It recognizes and supports the Constitution and
the Laws of the U.S.A. It seeks to preserve, celebrate and perpetuate our Albanian Dibran roots while encouraging friendship and unity. Our organization further strives to nurture the
Albanian heritage and to reinforce its cultural identity in our community. It also supports the educational pursuits of academically excellent Dibran-American youths through Scholarship(s)
while promoting the preservation of our ethnic identity. DCO supports integral, scientific, youth, cultural, humanitarian, sports and other activities that are consistent with its purpose.
Membership is open to Dibrans at least 18 years of age, located within and outside of the U.S., and enforces a strict non-discrimination policy compliant with all U.S. laws applicable to taxexempt
IRC 501(c)(3) organizations. Its highest governing body is the Assembly, which is held once a year on the anniversary of the DCO foundation.

*Shoqata Atdhetare Dibra (SHAD) është organizate me karakter kombetar dhe veprimtari jo-fetare dhe jo-politike, e formuar ne vitin 1996 ne New York, SHBA. SHAD njeh dhe perkrah
Kushtetuten dhe Ligjet e SHBA-ve. Ajo kerkon te rruaje, festoje dhe promovoje rrenjet tona shqiptaro-Dibrane duke inkurajuar miqesi dhe bashkim. Organizata jone tenton te edukoje
permbi kulturen tone Shqiptare dhe te perforcoje identitetin e saj ne komunitetin tone. Gjithashtu, SHAD perkrahen arsimin e te rinjve te shkelqyer Dibran-Amerikan nepermjet bursave,
duke i frymezuar permbi rruajtjen e identitetit tone etnik. SHAD perkrahen aspektet integrale, shkencore, programeve rinore, kulturore, humanitare, sportive dhe te tjera qe perputhen me
qellimet e saj. Anëtarësia eshte hapur per dibranët që kanë mbushur 18 vjet, brenda dhe jashtë SHBA-ve, dhe shoqata zbaton principe te rrepta jo-diskriminuese ne perputhje me te
gjitha ligjet e SHBA-ve qe u aplikohen organizatave jo-fitimprurese nen seksionin 501(c)(3) te IRC. Organi më i lartë i SHAD-it saj është Kuvendi, i cili mbahet një herë në vit në përvjetorin
e themelimit të saj.

 

Download the Dibran Registration Form here>

You can e-mail it back to us at:   info@dibra.org

Regular mail:

  • The Dibra Community Organization
  • 1880 Hylan Blvd, Suite 2R-12 Staten Island, NY 10305